Vuonna 2009 kansainvälistyminen jatkui

Henkilöstömäärä kasvoi 10 %


Vuoden 2009 aikana Digian henkilöstön määrä kasvoi 134 henkilöllä (kasvua
10 %). Kasvu oli kokonaan orgaanista kasvua. Vuoden lopussa Digian palveluksessa työskenteli 1 471 henkilöä. Lähtövaihtuvuus oli 4,4 %.

Henkilöstön keski-ikä oli noin 35 vuotta. Naisten osuus henkilöstössä on 22 %, mikä on tyypillinen osuus it-alalla.

Vuoden aikana Digia sai yli 3 000 työpaikkahakemusta, mikä vastasi edellisen vuoden tasoa. Avointen työpaikkojen määrä oli voimakkaassa kasvussa vuoden loppua kohden. Erityisesti haettiin kokeneita Linux-, Java- ja Web UI -osaajia.

Kiinan yksikkö kasvoi


Ulkomaan yksiköiden kasvu painottui vuoden aikana Kiinaan. Digian Kiinan toimintojen henkilömäärää kasvatettiin vuoden aikana 40 henkilöstä 132 henkilöön. Chengdun toimiston lisäksi avattiin toimisto Pekingiin. Ruotsin toimintojen henkilömäärä kasvoi neljällä henkilöllä. Venäjän toimintojen henkilömäärä väheni hieman, kun toiminta keskitettiin Pietarin toimipisteeseen. Henkilöstöstä 18 % toimi vuoden lopussa ulkomaan toimipisteissä.

Toimipisteiden keskittäminen


Markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi sekä laaja-alaisen osaamisen varmistamiseksi yhtiön eri toimipaikoissa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut toimipaikkojen määrän vähentämiseksi loppuvuonna. Neuvottelujen aikana pystyttiin tarjoamaan korvaavia työpaikkoja kaikille lakkautettavien toimipaikkojen työntekijöille yhtiön muissa toimipaikoissa. 37 henkilöä päättikin siirtyä pysyvästi tai kokeiluluonteisesti työskentelemään toisella paikkakunnalla sijaitsevaan Digian toimipisteeseen.

Näiden toimenpiteiden avulla yhtiö pyrkii tehostamaan organisaationsa toimintaa sekä parantamaan erityisesti Mobile Solutions -liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Digia toimii Suomessa vuonna 2010 aiemman 11 toimipisteen sijasta seitsemässä toimipisteessä.

Tiivistä henkilöstöyhteistyötä


Yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa oli tiivistä. Keskeisin yhteistyömuoto on ollut jo pitkään Yhteistyöryhmä, johon henkilöstö valitsee vaaleilla edustajat. Lisäksi työehtosopimusjärjestelmän mukainen luottamusmies ja varaluottamusmies osallistuvat yhteistyöryhmän toimintaan vakiojäseninä. Ryhmässä käsitellään henkilöstön asemaan, kuten organisoitumiseen, prosesseihin, ohjeisiin, etuuksiin, työaikoihin, palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita. Yhtiössä on myös vaaleilla valittu hallintoedustaja, joka osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn laajennetussa johtoryhmässä.

Työsuojelussa toimintaa on hajautettu paikkakunnille. Yhtiössä on valittu työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta sekä paikkakuntakohtaisia työsuojeluasiamiehiä.

Esimiestyö entistä parempaa


Vuosittaisessa ilmapiirikartoituksessa saatiin runsaasti kannustavaa palautetta ja hyviä parannusehdotuksia. Yleisarvosanat nousivat, kuten edellisenäkin vuonna. Erityisesti esimiestyön nähtiin parantuneen.

Vuoden aikana tehtiin myös suppeampia esimiesmittauksia ja työilmapiirin pikakyselyitä. Näiden kyselyiden tarkoituksena oli saada tilannekuva henkilöstön mielipiteistä kerran kvartaalissa ja ryhtyä toimenpiteisiin saadun palautteen perusteella. Lisäksi tutkittiin tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään ja käynnistettiin kehitystoimenpiteitä viestinnän parantamiseksi.

Henkilöstön hyvinvointi


Henkilöstön hyvinvointia edistäviä työsuhde-etuja olivat mm. lounassetelit ja aterialiput päivittäisen ruokailun järjestämiseen sekä työterveyspalvelut joko sairaskuluvakuutuksen tai sopimuslääkäriasemien kautta. Lisäksi työsuhde-etuina säilytettiin edelleen hammaslääkäripalvelut ja sairaan lapsen hoitopalvelut.

Työn sovittamista perheen tarpeisiin edistettiin päivittäisillä työaikajoustoilla, kotilaajakaistan tukemisella ja mobiilitekniikoilla.

Digiassa vapaa-ajan toimintaa koordinoi OpenClub-kerho, jonka käyttöön osoitetaan vuosittain kohtuullinen budjetti. Kaikilla paikkakunnilla toimii kerhoja erilaisten aktiviteettien ympärillä. Omaehtoista liikkumista tuetaan kerhotoiminnan lisäksi liikuntaseteleillä.

Tulospalkkaus


Palkitseminen perustui joko henkilökohtaiseen työsuoritukseen tai tiimin/projektin työsuoritukseen. Osalla henkilöstöä oli palkkamalli, jossa kokonaispalkka muodostui kiinteästä ja osa muuttuvasta osuudesta.

Muulla henkilöstöllä oli mahdollisuus olla mukana ohjelmassa, jossa konsernin neljännesvuoden tuloksen ylittäessä tavoitearvon osa tuloksesta jaettiin henkilöille, jotka saavuttivat asetetut kriteerit käyttöasteissa tai laskutusasteissa. Lähes 80 % palkkion piirissä olevasta henkilöstöstä saavutti palkkioon oikeuttavan tason.

 

 

 

 

 

Suurenna kuva klikkaamalla