Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Yleistä


Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin,  arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin.

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä
 • Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä
 • Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti
 • Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti
 • Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia

Hallinnointikoodin noudattaminen


Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 28.10.2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia seuraavin poikkeuksin:

Hallinnointikoodin suosituksen 29 mukaan hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Digia Oyj:n nimitysvaliokunnan kahdesta jäsenestä hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen on toimisuhteessa yhtiöön, minkä johdosta sanottu enemmistövaatimus ei kirjaimellisesti ottaen täyty. Poikkeama on kuitenkin vähäinen ja johtuu hallituksen verraten pienestä koosta ja siitä, että eri valiokuntien jäsenyydet on pyritty jakamaan hallituksen jäsenille mahdollisimman tasaisesti jäsenten erityisosaaminen ja valiokuntien tehtävät huomioiden. 

Yhtiökokous


Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Osakkeenomistaja käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja asiamiehellä saa yhtiökokouksessa olla avustaja. Puheoikeus yhtiökokouksessa on vain osakkeenomistajilla, näiden laillisilla edustajilla sekä osakkaiden asiamiehillä ja avustajilla. Yhtiökokouksen puheenjohtaja johtaa puhetta. Puheenjohtajan ei tarvitse olla osakkeenomistaja eikä hänen tarvitse edustaa osakkeenomistajia. Yhtiökokouskielenä käytetään suomea.

Varsinainen yhtiökokous tulee osakeyhtiölain mukaan pitää vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Digiassa varsinainen yhtiökokous pyritään pitämään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Ellei käsiteltävä asia vaadi määräenemmistöä, tulee yhtiökokouksen päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan se, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä.

Digian varsinainen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti muun muassa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä voitonjaosta. Varsinaisella yhtiökokouksella voi tapauskohtaisesti olla yhtiöjärjestyksen edellyttämien asioiden lisäksi muitakin asioita päätettävänään.
 
Omistajaohjauksen kannalta varsinaisen yhtiökokouksen kaksi tärkeintä tehtävää ovat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Hallituksen nimitysvaliokunta tekee varsinaiseen yhtiökokoukseen esityksen uudeksi hallitukseksi, ja hallitus tai hallituksen tarkastusvaliokunta tarvittaessa esityksen tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokous voi hyväksyä ehdotukset sellaisinaan, mutta yhtiökokous voi päättää asioista toisinkin. Hallitukseen valittavilta henkilöiltä ja tilintarkastajilta edellytetään etukäteistä kirjallista suostumusta tehtävään.

Ylimääräinen yhtiökokous päättää asioista, joita varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

Hallitus


Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään viisi, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan toimi voi hallituksen niin päättäessä olla päätoiminen, jolloin päätoimisuuden ehdoista sovitaan erillisessä toimisopimuksessa, kuten hallituksen nykyisen puheenjohtajan Pekka Sivosen kanssa on tehty.

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

 • Hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin
 • Hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset
 • Hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys:

 • Määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon
 • Ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia
 • Ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä
 • Määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja)
 • Määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus piti tilikauden 2009 aikana yhteensä 21 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli keskimäärin 97 %.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Kokoonpano

Digia Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2009 aikana:

Pekka Sivonen, s. 1961, valtiotieteen yo
Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2005 lähtien. Digia Oy:n perustajaosakas, hallituksessa (1997–2005) ja hallituksen puheenjohtaja (2000–2005). Toiminut lisäksi Digia Oy:n toimitusjohtajana (1997–2000). Huoltovarmuuskeskuksen Tietotekniikkapoolin puheenjohtaja vuodesta 2007. Lisäksi BlueWhite Resorts Oy:n ja Comma Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen vuodesta 2005.

Pertti Kyttälä, s. 1950, KTK
Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2005. Nykyisin toimitusjohtajana Peranit Oy:ssä. Toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä (1994–1997), toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). Tätä aiemmin toiminut eri tehtävissä SKOP:ssa (1985–1990) ja OKO:ssa (1973–1985). Toimii ASAN Security Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Kari Karvinen, s. 1959, FM
Hallituksen jäsen vuodesta 1990. Digia Oyj:n edeltäjän SysOpen Oyj:n perustajaosakas. SysOpen Oyj:ssä hallituksen puheenjohtaja (2002–2005) ja varapuheenjohtaja (1999–2002). Digia Oyj:ssä hallituksen varapuheenjohtaja (2005–2007). Nykyisin toimii hallitusammattilaisena ja itsenäisenä sijoittajana. Toiminut aiemmin SysOpen Oyj:n varatoimitusjohtajana (1990–1999), suunnittelujohtajana (1999–2000) ja päätoimisena hallituksen puheenjohtajana (2002–2004). Sitä ennen toiminut mm. Helsingin PC-Konsultit Oy:ssä toimitusjohtajana ja tuotepäällikkönä (1988–1990) sekä Sycon Oy:ssä useissa eri tietotekniikka-alan tehtävissä (1982–1988). Hallituksen jäsen Oy Drumsö Utveckling Ab:ssä. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen vuodesta 2003.

Martti Mehtälä, s. 1957, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2007. Toimi 12 vuotta Microsoft Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2007 asti. Aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Nokia Datassa, ICL Data Oy:ssä, Dava Oy:n toimitusjohtajana ja mm. Computervision Inc:n maajohtajana. Yli 25 vuoden kokemus tietotekniikan soveltamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista eri toimialoilla sekä laaja kokemus yhteistyöstä Suomen laajimman tietotekniikan kumppaniverkoston sekä lukuisten ulkomaisten kumppaneiden kanssa toimimisesta. Luottamustehtävissä ollut mm. liikenneministeriön asettaman tietoturvallisuusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenenä.

Heikki Mäkijärvi, s. 1959, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2009. Nykyisin Vice President, Business Development, Openwave Systemsillä. Toiminut aiemmin Accel Partnersissa (2002–2009) sekä Suomen Cisco Systemsillä teknologiajohtajana ja Euroopan liiketoiminnan kehitystehtävissä (1999–2001). Ennen Ciscoa työskenteli 15 vuoden ajan Nokia Oyj:n tuotekehitysorganisaatiossa sekä useissa eri johtotehtävissä kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitysorganisaatioissa (1983–1998). Ei muita hallituksen jäsenyyksiä.

Jari Pasanen, s. 1960, tekniikan lisensiaatti
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2009. Nykyisin Vice President, Strategic Renewal, SITRA, sekä konsultti Pointtia Oy:ssä, jossa toimii mm. neuvonantajana CapMan Oyj:n rahastoissa. Toiminut aiemmin Nokia Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä (1993–2008). Ei muita hallituksen jäsenyyksiä.

Hallituksen jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Kari Karvinen, Jari Pasanen ja Heikki Mäkijärvi.

Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2009 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä ja Jari Pasanen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 kolme kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys työjärjestyksessä tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Martti Mehtälä ja Heikki Mäkijärvi. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa. 

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Pekka Sivonen (puheenjohtaja) ja Kari Karvinen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 kaksi kertaa ennen keväällä pidettyä varsinaista yhtiökokousta. Molemmat nimitysvaliokunnan jäsenet olivat läsnä kummassakin kokouksessa.

Toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on vuoden 2008 alusta lähtien toiminut kauppatieteiden maisteri Juha Varelius (s. 1963).

Johtoryhmä


Yhtiön johtoryhmä huolehtii toimitusjohtajan johdolla yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Johtoryhmä kokoontuu käsittelemään asioita säännöllisesti yhtiön johtamisjärjestelmän mukaisesti. Johtoryhmä ei ole osakeyhtiölaissa tai Digian yhtiöjärjestyksessä määritelty virallinen toimielin eli se ei toimi osakeyhtiöoikeudellisella vastuulla. Käytännössä johtoryhmä tekee toimitusjohtajan johdolla ja valtuuksilla päätöksiä yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyen.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat keskeisten toimintojen johtajat. Johtoryhmän kulloisenkin kokoonpanon ja sen jäsenten työsuhteen ehdot vahvistaa yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Digia-konsernin johtoryhmän muodosti tilikaudella 2009:

Juha Varelius, s. 1963, KTM
Digian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2008 alusta. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Aiemmin Varelius on toiminut Yhdysvalloissa bostonilaisen teknologiayrityksen Everypoint Inc:n toimitusjohtajana (2006–2007), johtotehtävissä Yahoolla ja Everypointilla Lontoossa ja Yhdysvalloissa (2002–2006) sekä erilaisissa johtotehtävissä Soneralla (1993–2002), jossa hän toimi viimeiset vuodet Soneran johtoryhmän jäsenenä ja Zedin toimitusjohtajana.

Asko Hakonen, s. 1961, merkonomi
Johtaja, ohjelmisto- ja palvelutuotteet, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008. Vastaa ohjelmisto- ja palvelutuotteista sekä niiden kehittämisestä. Toiminut aiemmin Digian Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan johtotehtävissä (2007–2008). Lisäksi toiminut projekti- ja liiketoimintayksikön johtajana Sentera Oyj:ssä (1998–2006) vastuualueenaan internet-, mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Hakonen toimi projektipäällikkönä Solagem Oy:ssä (1990–1997). Hän on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1985.

Tommi Laitinen, s. 1968, yo-merkonomi, tekn. yo
Johtaja, kompetenssit ja projektit, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005. Vastaa kompetenssien kehittämisestä ja johtamisesta sekä projektien resursoinnista. Laitinen on toiminut aiemmin Digian telekommunikaatioliiketoiminnan johtajana (2007–2008) ja Digian strategiasta ja kehittämisestä vastaavana johtajana (2005–2007). Lisäksi hän on toiminut aiemmin Digia Oy:n ohjelmistotuotannosta vastaavana johtajana nimikkeellä Vice President, Engineering (2001–2004), laadusta ja prosesseista vastaavana johtajana (2001–2002) sekä liiketoimintayksikön johtajana (1999–2000). Sitä ennen Laitinen työskenteli (1991–1999) erilaisissa projekti- ja tuotehallinnan sekä ohjelmistokehitystehtävissä Econocap Engineering Oy:ssä, Teemuaho Oy:ssä, Verkonmerkki Oy:ssä ja HALT Ohjelmointi Oy:ssä.

Antti Lastunen, s. 1964, yo-merkonomi
Johtaja, myynti ja markkinointi, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008. Vastaa Digian myynti- ja markkinointitoiminnoista. Johtanut aiemmin SAP Nordicin Business Operationsia (2005–2008) sekä SAP Finlandin Large Enterprise -myyntiä (2003–2004) ja teollisuusmyyntiä (2000–2002). Sitä ennen hän hoiti kansainvälisiä asiakkuuksia SAPilla, Computer Associates Finlandilla (1995–1997) ja myyntitehtäviä Inter Marketing Oy:llä (1988–1994).

Kjell Lindqvist, s. 1957, KTM
Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005. Vastaa yhtiön taloudesta ja rahoituksesta sekä hallinnosta. Toiminut aikaisemmin Digia Oy:n talousjohtajana (2000–2005). Ennen siirtymistään Digia Oy:n palvelukseen Lindqvist oli KPMG:llä (1982–2000) KHT-tilintarkastajana ja yhtiön osakkaana. KPMG:llä Lindqvist toimi useamman kansainvälisen ICT-alan tytäryhtiön sekä suomalaisen pörssiyhtiön vastuullisena tilintarkastajana.

Mika Pälsi, s. 1970, varatuomari, LL.M.
Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Vastaa yhtiön lakiasioista ja pörssiviestinnästä. Koulutukseltaan varatuomari, lisäksi Helsingin ja Leicesterin (U.K) yliopistoissa suoritettu Master of Laws -jatkotutkinto. Pälsillä on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisestä liikejuridiikasta sekä asianajajana että yrityslakimiehenä. Pälsi siirtyi Digiaan 2009 Tieto Oyj:stä, jossa hän toimi yhden liiketoimintayksikön vastuujuristina. Ennen siirtymistään yrityslakimieheksi Pälsi toimi asianajajana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla sekä lakimiehenä Allen & Gledhill -asianajotoimistossa Singaporessa.

Lisäksi johtoryhmään kuului joulukuuhun 2009 asti Juha Leinonkoski yhtiön kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Johdon palkitseminen
 

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta kuitenkin siten, ettei hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle makseta edellä mainittuja kuukausi- eikä kokouspalkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2009 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 164 400 euroa jakaantuen seuraavasti:

Pertti Kyttälä

45 200 euroa

     

Kari Karvinen

32 800 euroa

     

Martti Mehtälä

33 600 euroa

     

Jari Pasanen

26 400 euroa

     

Heikki Mäkijärvi

26 400 euroa

     


Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle Pekka Sivoselle maksetut palkkiot ovat perustuneet hänen kanssa erikseen sovittuun määräaikaiseen toimisopimukseen, jonka ehdot hallitus on hyväksynyt. Vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien yhtiökokous päättää mahdolliselle hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle erillisen toimisopimuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärästä. Toimisopimuksessa sovitun korvauksen lisäksi puheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Yhteensä puheenjohtajalle on tilikaudella 2009 maksettu palkkana ja muina etuuksina 209 088 euroa. Kaikki palkkiot on maksettu rahapalkkana. 

Puheenjohtajan määräaikainen toimisopimus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Toimisopimus ja sen mukainen hallituksen päätoiminen puheenjohtajuus voidaan ehtojensa mukaan myös irtisanoa yhtiön toimesta ilman irtisanomisaikaa ja puheenjohtajalle maksettavaa irtisanomiskorvausta. Tällöin hallituksen puheenjohtajalle maksetaan normaaliit yhtiökokouksen päättämät kuukausi- ja kokouspalkkiot toimisopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Puheenjohtajalla ei ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta ja yhtiön osakekohtaiseen vuositulokseen perustuvasta osakepalkkiojärjestelmästä.

Toimitusjohtajan kuukausipalkasta 85 prosentin osuus on kiinteä ja 15 prosentin muuttuva osuus on sidottu yhtiön kannattavuudelle ja liikevaihdon kehitykselle hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä on hallituksen yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla tekemällä päätöksellä uusittu tilikauden 2009 aikana, ja sillä on kokonaisuudessaan korvattu syksyllä 2007 sovittu vanha kannustinjärjestelmä.

Uusi järjestelmä kattaa ansaintavuodet 2009 ja 2010 sekä oikeuttaa toimitusjohtajan enintään 80 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon kummaltakin ansaintajaksolta, yhteensä siten enintään 160 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukainen palkkio määräytyy portaittain siten, että vähimmäisedellytys (20 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos ansaintajaksolla enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta. Palkkio maksetaan ilman luovutusrajoitusta osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin ansaintajakson päättymistä seuraavan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Osana uusittua osakepalkkiojärjestelmää toimitusjohtajalle on tilikauden 2009 aikana maksettu 100 000 osakkeen arvoa vastaava kertapalkkio. Palkkio on maksettu osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin ilman annettuihin osakkeisiin liittyvää luovutusrajoitusta.

Tilikaudella 2009 toimitusjohtajalle maksettuihin palkkioihin vaikutti lisäksi yhtiön hallituksen päätös luopua optioiden käytöstä yhtiön johdon ja avainhenkilöiden kannustimena ja tähän liittyen toimitusjohtajalle ja muille yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille annettu mahdollisuus vaihtaa heillä olevat, vuoden 2005 optio-ohjelmiin perustuvat optiot yhtiön osakkeisiin ja niiden arvoa vastaavan rahapalkkioon. Sanotun optiovaihdon seurauksena toimitusjohtaja Varelius on lokakuussa 2009 saanut 31 250 yhtiön osaketta ja niiden arvoa vastaavan rahapalkkion.

Yhteensä toimitusjohtaja Vareliukselle on tilikaudella 2009 maksettu palkkana ja muina etuuksina 846 431 euroa, josta palkan ja luontaisetujen osuus on 264 549 euroa ja palkkioiden osuus on 581 882 euroa.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Johtoryhmä

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta ja yhtiön hallituksen päättämän avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisesti heille mahdollisesti myönnettävistä osakepalkkioista.

Johtoryhmän jäsenten kuukausipalkkaus noudattaa samaa mallia kuin yhtiön toimitusjohtajalla, eli 85 prosenttia palkasta on kiinteää ja 15 prosentin muuttuva osuus on sidottu yhtiön kannattavuudelle ja liikevaihdon kehitykselle hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä.

Johtoryhmän jäsenille mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot perustuvat hallituksen yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla tilikauden 2009 aikana päättämään kannustinjärjestelmään, jonka mukaan hallitus vuosittain päättää toimitusjohtajan esityksestä yhtiön avainhenkilöille maksettavasta osakepalkkiosta perustuen yhtiön tulokseen ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunakin tilikautena. Järjestelmän mukaan myönnetyt palkkiot maksetaan, ja ne vapautuvat saajiensa vapaaseen käyttöön tasaerin neljän vuoden aikana edellyttäen että saajan työsuhde on edelleen voimassa kunakin palkkioerän maksupäivänä. Palkkioerät maksetaan aina tammikuun palkanmaksun yhteydessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Tilikauden 2009 aikana johtoryhmän jäsenille ei ole maksettu sanottuun osakepalkkiojärjestelmään perustuvia palkkioita.

Sen sijaan johtoryhmän jäsenet ovat toimitusjohtajan tavoin käyttäneet tilikauden 2009 aikana heille myönnettyä mahdollisuutta vaihtaa heillä olleet vuoden 2005 optio-ohjelmiin perustuvat optiot yhtiön osakkeisiin ja niiden arvoa vastaavan rahapalkkioon. Vaihdon seurauksena johtoryhmän jäsenet ovat lokakuussa 2009 saaneet yhteensä 17 750 yhtiön osaketta ja niiden arvoa vastaavan rahapalkkion.

Kunkin johtoryhmän jäsenen eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

Johdon optio- ja osakeomistukset


Hallitus

Osakasluettelon 31.12.2009 mukaan Digia Oyj:n hallituksen nykyiset jäsenet omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Pekka Sivonen

2 997 613

     

Pertti Kyttälä

0

     

Kari Karvinen

1 586 309

     

Martti Mehtälä

0

     

Jari Pasanen

0

     

Heikki Mäkijärvi

0

     


Hallituksen jäsenillä ei ole yhtiön optiotodistuksia. Yhtiö ei ole myöntänyt lainoja tai takauksia hallituksen jäsenille.

Johtoryhmä

Osakasluettelon 31.12.2009 mukaan Digia-konsernin johtoryhmän nykyiset jäsenet omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:   

Juha Varelius

91 250

     

Asko Hakonen

134 389

     

Tommi Laitinen

41 290

     

Antti Lastunen

8 250

     

Kjell Lindqvist

20 623

     

Mika Pälsi

0

     


Konsernin johtoryhmän jäsenillä ei lokakuussa 2009 tehdyn optiokonversion jälkeen ole yhtiön optiotodistuksia. Yhtiö ei ole myöntänyt lainoja tai takauksia konsernin johtoryhmän jäsenille.

Sisäinen tarkastus


Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on seurata yhtiön johtamista ja yhtiön toiminnan lainmukaisuutta. Hallitus määrittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja laajuuden sekä voi tarvittaessa valita konsernille erillisellä toimeksiannolla ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen suorittajan. Sisäisen tarkastuksen edustajalla on yhtiössä tiedon hankkimiseen hallituksen jäsenen osakeyhtiölain mukaiset oikeudet. Sisäinen tarkastus raportoi suoraan yhtiön hallitukselle.

Yhtiöllä ei toistaiseksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa eikä valittua yhtiön ulkopuolista sisäisen tarkastuksen suorittajaa, vaan yhtiön talous- ja lakitoiminnot vastaavat sisäisestä tarkastuksesta.

Ulkoinen tarkastus


Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalle ei ole jaettu erillisiä vastuualueita. Tehtävät määräytyvät tilintarkastuslain ja muiden tilintarkastusta koskevien lakien ja säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö määrää tilintarkastusta varten päävastuullisen tilintarkastajan. Päävastuullinen tilintarkastaja on vaihdettava vähintään seitsemän vuoden välein ja seitsemän vuotta yhtiössä päävastuullisena tilintarkastajana ollut voidaan valita uudelleen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kahden vuoden tauon jälkeen.

Tilikauden 2009 ajan yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Varsinainen yhtiökokous 2009 päätti, että tilintarkastajille maksetaan tilintarkastuksesta palkkio ja kustannusten korvaus kohtuullista laskua vastaan. Tilikaudella 2009 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuksesta rahapalkkiona yhteensä 96 557 euroa ja muusta konsultoinnista 26 258 euroa.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät


Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö

Yhtiössä on controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Controller-toiminto raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Yhtiössä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo controller-toiminto. Lisäksi liiketoiminnan seurantaa ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointijärjestelmät.

Konsernin talousosasto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Talousosasto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korkoriskin hallinnasta.

Sisäinen valvonta

Yleisperiaatteena Digiassa on jakaa toiminnot siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi yhtiön kirjanpito ja varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vastuualueisiin, ja yhtiön toiminimen kirjoittamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitukset.

Konsernin liiketoiminta jaetaan vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin, kuukausittain tehtävään tulosraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä asioita, investointeja, potentiaalisia yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisointia. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.

Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.

Konsernin hallinto-osasto vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta sekä kiinteistöistä ja toimipisteiden työolosuhteiden toimivuudesta. Konsernin lakiasiainosasto ohjeistaa ja valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä huolehtii konsernin toiminnan lainmukaisuudesta. 

Talouden kontrolliympäristö

Viestintä

Konsernin lakiasiainjohtaja vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän. Lakiasiainjohtaja vastaa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumiseen ja pitämiseen liittyvistä käytännön toimista. Viestintä toteutetaan pääsääntöisesti yhtiön internet-sivujen ja pörssitiedotteiden kautta. 

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata.

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti kuukausittaisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektiriskienhallintaa ja varmistetaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti ja projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu sekä toiminnanohjauksen että talousraportoinnin osalta. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi on yhtiöllä rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintoon. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävyydestä sekä korko- ja valuuttariskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Sisäpiirihallinto

Yhtiön oma sisäpiirisäännöstö on otettu käyttöön 1.3.2000. Se noudattaa Helsingin Arvopaperipörssin antamaa suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.
 
Digian sisäpiiri jakautuu julkiseen ja yrityskohtaiseen sisäpiiriin. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Julkisten sisäpiiriläisten omistus- ja kytkentätiedot ilmoitetaan yhtiön internet-sivuilla. Yrityskohtaiseen sisäpiiriin merkitään henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä takia tai muuten säännöllisesti saavat sisäpiiritietoa, eli käytännössä yhtiön eri toimintojen johtoryhmien jäsenet, talousosasto sekä lakiasioiden ja viestinnän parissa toimivat henkilöt.
 
Lisäksi yrityskauppahankkeista ja muista olennaisesti osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavista hankkeista pidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.