Hallituksen toimintakertomus

Markkinat ja Digian liiketoiminta

  

Digia onnistui tilikaudella 2009 erinomaisesti tavoitteissaan operatiivisen toimintansa hyvän kannattavuuden ja vahvan kassavirran säilyttämisessä sekä velkaantumisasteensa alentamisessa. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja toiminnan operatiivinen kannattavuus parani merkittävästi.

Tilikauden lopussa tehdyn Mobile Solutions -segmenttiin kohdistuvan liikearvon 23,8 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen takia yhtiön tulos tilikaudella 2009 painui kuitenkin negatiiviseksi.

Pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä parantaakseen yhtiö on tilikauden aikana käynnistänyt toimenpiteet toimipisteverkostonsa tiivistämiseksi paremmin markkinoiden tarpeita vastaavaksi ja asiakasvaatimusten mukaisten riittävän suurien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi. Sanottuja tehostamistoimenpiteitä koskien käydyt yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa ja niiden seurauksena päättyi yhteensä 46 henkilön työsuhde.

Korollista vierasta pääomaa lyhennettiin tilikaudella 26,3 miljoonaa euroa, minkä jälkeen yhtiön lainat rahoituslaitoksilta ovat yhteensä 29,0 miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman vähennyttyä myös konsernin nettorahoituskulut pienentyivät tuntuvasti.

Yhtiön kansainvälisen toiminnan painopiste oli tilikaudella Kiinassa. Vuonna 2008 avatun Chengdun toimipisteen lisäksi yhtiö avasi tilikauden toisella vuosineljänneksellä uuden toimipisteen Pekingiin. Toiminta Kiinassa on kehittynyt odotusten mukaisesti ja se muodostaa tärkeän osan yhtiön palvelustrategiaa. Myös Ruotsin ja Venäjän liiketoiminnot onnistuivat tilikauden aikana odotusten mukaisesti.

Enterprise Solutions -liiketoiminta

  

Digian Enterprise Solutions -segmentin asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Tuote- ja palvelustrategia perustuu monikanavaisiin, asiakkaiden liiketoimintaa tehostaviin ratkaisuihin ja koko asiakkuuden elinkaaren kattaviin palveluihin. Digia on asiakkaidensa innovatiivinen kehityskumppani ja tuo markkinoille uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Segmentin päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Venäjä, joilla toimintaa pyritään kehittämään pääsääntöisesti orgaaniseen kasvuun perustuen.

Tilikauden aikana Enterprise Solutions -segmentti onnistui kasvattamaan hieman liikevaihtoaan ja parantamaan merkittävästi kannattavuuttaan, vaikka kokonaismarkkina osittain jopa pieneni. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö menestyi erityisesti liiketoimintaa tehostavien internet-tietojärjestelmien ja toiminnanohjausjärjestelmien myynnissä hyvän toimialaosaamisensa ja oivaltavien ratkaisujensa ansiosta. Yritysjärjestelmissä erityisesti palveluliiketoiminta- ja asiakaskokemuksen hallintaan liittyvien järjestelmien kysyntä kehittyi positiivisesti.

Mobile Solutions -liiketoiminta

  

Yhtiön Mobile Solutions -segmentin asiakkaat ovat globaalisti toimivia sopimustuotekehityspalveluja hyödyntäviä älypuhelin-, kone- ja laitevalmistajia sekä teleoperaattoreita. Toiminnan kulmakiviä ovat osaamisen hallinta ja sen jatkuva kehittäminen. Omia ydinosaamisalueita kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeet ja viimeisimpien teknologioiden tuntemus yhdistyvät konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Mobile Solutions -segmentissä markkinoilla käynnissä oleva teknologiamurros ja uusien teknologioiden tulo markkinoille ovat aiheuttaneet kysynnän pirstoutumista aiempaa useammalle osaamisalueelle. Toisaalta kysyntä tietyillä palvelu- ja osaamisalueilla on alentunut ja siirtynyt suotuisan kustannustason maihin. Myös alan palveluiden hintakilpailu on koko ajan kiristynyt. Tämän ja yleisen talouden taantuman seurauksena Mobile Solutions -segmentin liikevaihto ja kannattavuus jäivät niille asetetuista tavoitteista. Alkuvuosi ja etenkin toinen vuosineljännes olivat erittäin haastavia kysynnän hidastuessa merkittävästi. Osaamisen kehittämisen, tehokkaan toimipisteverkoston ja piristyneen kysynnän vuoksi loppuvuosi 2009 oli kuitenkin hieman myönteisempi. Kokonaisuutena liiketoiminnan liikevaihto laski varsin selvästi viime tilikauteen verrattuna.

Sen sijaan toiminnan kannattavuuden osalta loppuvuoden hyvä vire nosti operatiivisen kannattavuuden suhteellisesti edellisvuoden tasolle, vaikka asetetuista tavoitteista jäätiinkin.

Voimakkaassa murroksessa olevan markkinan johdosta yhtiö arvioi joulukuussa uudelleen Mobile Solutions
-segmentin liiketoimintaa ja siihen liittyviä pitkän aikavälin riskejä ja alaskirjasi 23,8 miljoonaa euroa kyseiseen segmenttiin kohdistuvaa liikearvoa.

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  

Yhtiön operatiivinen toiminta oli voitollista ja yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius hyviä. Tilikauden lopussa tehdyn 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin negatiiviseksi. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa:

 

2009

2008

2007

Liikevaihto

120 335

123 203

105 839

Liikevoitto

-7 796

13 437

11 080

Liikevoitto %:a liikevaihdosta

-6 %

11 %

10 %

Oman pääoman tuotto %

-21 %

11 %

9 %

Omavaraisuusaste %

52 %

47 %

47 %

       


Liikevaihto

  

Digia-konsernin liikevaihto tilikaudella 2009 oli 120,3 miljoonaa euroa laskien 2,3 prosenttia (2008 123,2 miljoonaa euroa).

Enterprise Solutions -liiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 70,8 miljoonaa euroa kasvaen 1,5 prosenttia (2008 69,8 miljoonaa euroa). Mobile Solutions -liiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 49,5 miljoonaa euroa laskien 7,3 prosenttia (2008 53,4 miljoonaa euroa).

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 18,5 miljoonaa euroa (2008 17,7 miljoonaa euroa) vastaten 15,4 prosenttia (2008 14,4 prosenttia).

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta tilikaudella oli 9,7 miljoonaa euroa (2008 14,2 miljoonaa euroa) vastaten 8,1 prosenttia (2008 11,6 prosenttia). Vuoden 2008 vertailulukuihin sisältyy liikevaihtoa ruotsalaiselta konkurssiin alkuvuonna 2009 menneeltä ohjelmistoyhtiö UIQ Technologies Ab:ltä 5,4 miljoonaa euroa.

Kannattavuus ja tulos

  

Digia-konsernin tulokseen ja kannattavuuden kehitykseen tilikaudella 2009 vaikuttavat olennaisesti kertaluonteiset erät, jotka käsittävät 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen sekä toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 0,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen. Liikearvon alaskirjaus kohdistuu kokonaisuudessaan Mobile Solutions -segmentille. Toiminnan uudelleenjärjestelyvaraus 0,8 miljoonaa euroa kohdistuu Mobile Solutions -segmentille sekä 0,1 miljoonaa euroa kohdistuu Enterprise Solutions -segmentille. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä kuvaa yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella 2009 oli 16,9 miljoonaa euroa kasvaen 26,0 prosenttia (2008 13,4 miljoonaa euroa). Kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä oli 14,1 prosenttia (2008 10,9 prosenttia).

Digia-konsernin liikevoitto (EBIT) tilikaudella oli -7,8 miljoonaa euroa laskien 158,0 prosenttia (2008 13,4 miljoonaa euroa). Kannattavuus (EBIT-%) oli -6,5 prosenttia (2008 10,9 prosenttia).

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 12,3 miljoonaa euroa kasvaen 39,5 prosenttia (2008 8,8 miljoonaa euroa). Mobile Solutions -segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 4,6 miljoonaa euroa ollen edellisvuoden tasolla (2008 4,6 miljoonaa euroa). Mobile Solutions -segmentin tilikauden 2008 tulosta heikentää UIQ Technologies Ab:n saamisista kirjattu luottotappiovaraus, jonka vaikutus segmentin kannattavuuteen oli -1,8 miljoonaa euroa.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto tilikaudella oli 12,2 miljoonaa euroa kasvaen 38,4 prosenttia (2008 8,8 miljoonaa euroa). Mobile Solutions -segmentin liikevoitto oli -20,0 miljoonaa euroa laskien liikearvon alaskirjauksen ja toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen johdosta merkittävästi (2008 4,6 miljoonaa euroa).

Konsernin nettorahoituskulut tilikaudella 2009 olivat 2,3 miljoonaa euroa (2008 3,0 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella oli -10,1 miljoonaa euroa (2008 10,4 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli -13,7 miljoonaa euroa (2008 7,4 miljoonaa euroa).

Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella oli -0,67 euroa laskien liikearvon alaskirjauksen ja toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen johdosta merkittävästi (2008 0,36 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

  

Digia-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden 2009 lopussa 112,8 miljoonaa euroa (2008 153,4 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 52,3 prosenttia (2008 47,1 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 34,3 prosenttia (2008 52,8 prosenttia). Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 10,5 miljoonaa euroa (2008 18,9 miljoonaa euroa).

Konsernilla oli tilikauden lopussa 30,4 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa (2008 56,9 miljoonaa euroa). Korollinen vieras pääoma muodostui 29,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 0,2 miljoonan euron tuotekehityslainoista. Yhtiö on tilikaudella lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta 26,3 miljoonalla eurolla 29,0 miljoonaan euroon. Myös lainaan liittyviä kovenanttiehtoja on tilikaudella muutettu siten, että vuoden 2010 aikana voidaan tilikauden 2009 kirjanpidollisesta tuloksesta huolimatta jakaa osinkona enintään kolme miljoonaa euroa ja jatkossa enintään 30 prosenttia konsernin edellisen vuoden nettotuloksesta.

Arvonalentumistestaus tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti nykyoloissa vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.

Yhtiöllä on rahoitus-, puite- ja toimitussopimuksia, joihin sisältyy erityisehtoja liittyen tilanteeseen, jossa määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2009 oli 20,2 miljoonaa euroa positiivinen (2008 15,5 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 1,3 miljoonaa euroa negatiivinen (2008 5,3 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä rahoituksen rahavirta 27,3 miljoonaa euroa negatiivinen (2008 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen). Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli tilikaudella yhteensä 26,3 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 1,0 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (2008 2,5 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat tilikaudella olivat 1,1 miljoonaa euroa (2008 2,0 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella oli -7,1 prosenttia (2008 11,3 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli     -21,0 prosenttia (2008 10,5 prosenttia).

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

  

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2009 konsernissa yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2007), mikä vastaa 2,2 prosenttia liikevaihdosta (1,6 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2008 ja 2,1 prosenttia vuonna 2007).

Riskienhallinta

  

Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit vuonna 2009 olivat asiakas-, henkilö-, projekti-,
tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallittiin aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioitiin ja hallittiin aktiivisella, avainhenkilöiden kanssa neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta lisättiin suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitettiin konsernin projektiriskienhallintaa ja varmistettiin projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoitiin ja hyväksyttiin uudelleen sekä projektitoimitusten raportointikäytäntöjä tehostettiin. Tietoturvariskiä hallinnoitiin tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoitiin konsernin johtoryhmässä. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus oli aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Henkilöstö, johto ja hallinto

  

Henkilöstön määrä oli tilikauden 2009 lopussa 1 471, jossa kasvua oli 134 henkilöä eli 10,0 prosenttia (2008 1 337 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella 2009 oli 1 387, jossa kasvua oli 73 henkilöä eli 5,6 prosenttia (2008
1 314).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus tilikaudella 2009 oli 4,4 prosenttia (2008 9,4 prosenttia).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

 

2009

2008

2007

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

1 387

1 314

1 116

Tilikauden palkat ja palkkiot

59 907

58 606

49 893

       

Henkilöstön jakautuminen liiketoiminta-alueittain tilikauden 2009 lopussa:

   

 Enterprise Solutions -liiketoiminta

44 %

 Mobile Solutions -liiketoiminta

53 %

 Hallinto ja johto

3 %

   

Ulkomailla työskenteli tilikauden 2009 lopussa 219 henkilöä (2008 123 henkilöä).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 2009 valittiin hallitukseen Pekka Sivonen (päätoiminen puheenjohtaja), Pertti Kyttälä (varapuheenjohtaja), Kari Karvinen, Martti Mehtälä, Heikki Mäkijärvi sekä Jari Pasanen.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2009 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä ja Jari Pasanen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 kolme kertaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys työjärjestyksessä tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Martti Mehtälä ja Heikki Mäkijärvi. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 viisi kertaa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen sitä koskien vahvistaman työjärjestyksen mukaan valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2009 Pekka Sivonen (puheenjohtaja) ja Kari Karvinen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella 2009 kaksi kertaa ennen keväällä pidettyä varsinaista yhtiökokousta.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 28.10.2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia.

Yritys- ja liiketoimintakaupat

  

Digia-konserni ei ole tilikaudella 2009 tehnyt yrityskauppoja.

Konserni- ja organisaatiorakenne

  

Digia-konserniin kuuluivat tilikauden 2009 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Digia Sweden AB (100 %), Digia Estonia Oü (100 %), Digia Hong Kong Ltd (100 %) ja Sunrise Resources Oy (100 %).

Näistä Digia Finland Oy:llä on kokonaan omistetut toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Financial Software Oy (100 %) ja Digia Service Oy (100 %).

Digia Hong Kong Ltd omistaa Kiinassa toimivan Digia Software (Chengdu) Co. Ltd:n (100 %), jolla on tilikaudella (18.6.2009) rekisteröity sivuliike Pekingissä.

Sunrise Resources Oy:llä on Venäjällä toimiva tytäryhtiö OOO Digia RUS (100 %), jonka nimi vaihdettiin loppuvuodesta 2009 (aiemmin Sunrise-r Spb).

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise Solutions ja Mobile Solutions. Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhtiön toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä integraatioratkaisut. Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sopimustuotekehityspalvelut ja käytettävyyspalvelut.

Yhtiökokoukset

  

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10. maaliskuuta 2009. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2008 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärän nostaminen kuuteen (6) jäseneen sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle osakeantivaltuudet ja valtuudet omien osakkeiden hankkimiseksi sekä valtuudet päättää osingonjaosta. Yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien nojalla yhtiön hallitus päätti:

  • 10.3.2009 pitämässään kokouksessa yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta sovittuna lisäkauppahintana Sunrise Resources Oy:n ostoon liittyen;
  • 12.6.2009 pitämässään kokouksessa maksaa osinkoa 0,05 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun maksupäiväksi hallitus päätti 3.7.2009; ja
  • 30.9.2009 pitämässään kokouksessa maksuttomiin suunnattuihin osakeanteihin perustuvien ja yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla toteutettavien kannustinjärjestelmien suuntaamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille.

Osakepääoma ja osakkeet

  

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2009 päättyessä oli 20 853 645.

Digialla oli 31.12.2009 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 3 974 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja

Osuus osakkeista ja äänistä

Pekka Sivonen

14,4 %

Ingman Group Oy Ab

10,6 %

Jyrki Hallikainen

10,2 %

Kari Karvinen

7,6 %

Matti Savolainen

6,3 %

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

3,6 %

Veikko Laine Oy

2,8 %

Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröity)

1,6 %

Skandinaviska Enskilda Banken AB (hallintarekisteröity)

1,3 %

Etra Trading Oy

1,0 %

   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2009

Osakkeiden lukumäärä

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista ja äänistä

1–100

20,3 %

0,3 %

101–1 000

55,1 %

5,0 %

1 001–10 000

21,6 %

11,6 %

10 001–100 000

2,4 %

12,9 %

100 001–1 000 000

0,5 %

21,1 %

1 000 001–3 000 000

0,1 %

49,1 %

     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2009

 

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista

Yritykset

5,2 %

19,5 %

Rahoitus ja vakuutus

0,3 %

4,8 %

Julkisyhteisöt

0,1 %

3,7 %

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

0,3 %

0,4 %

Kotitaloudet

93,6 %

70,2 %

Ulkomaat

0,5 %

1,4 %

     


Osakeperusteiset maksut

  

Optiot  

Digia-konsernilla on ollut optiojärjestelyjä 15.9.1999 lähtien. Vuoden 2003 jälkeen myönnetyt optiot on kirjattu tilikausien 2007 ja 2008 tilinpäätöksiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli niitä ei ole käytetty optio-ohjelmassa erikseen määritellyn ajan kuluessa. Optiot menetetään myös henkilön lähtiessä yrityksen palveluksesta ennen osakkeiden merkintäoikeuden syntymistä.

Tilikauden 2009 aikana konsernilla on ollut optio-ohjelma 2005, jonka perusteella ulosjaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2009 enimmillään vain 0,1 prosenttia. Optioita on käsitelty tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 20 Osakeperusteiset maksut.

Osakepalkkiot

Optio-ohjelmien lisäksi yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Toimitusjohtajaa koskeva osakepalkkiojärjestelmä oikeuttaa toimitusjohtajan yhtiön osakekohtaisen tuloksen perusteella määräytyvään, enintään 80 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon tilikausilta 2009 ja 2010, yhteensä siten enintään 160 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon.

Yhtiön avainhenkilöitä koskien voimassa oleva osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita kultakin ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää vuosittain palkkion saamisen edellytykset ja kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle maksettavan palkkion. Vuoden 2009 osalta yhtiön nimetyille avainhenkilöille myönnettiin yhteensä 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio, joka maksetaan puoliksi rahan ja osakkeiden yhdistelmänä neljässä yhtä suuressa erässä vuosittain tammikuusta 2010 alkaen.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2009

  

Digia Oyj:n osake on tilikaudella 2009 noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut
-toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 1,39 euroa ja ylin 3,88 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,43 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,72 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 71 528 002 euroa.

Tilikauden aikana yhtiön tietoon tuli seuraavat liputusilmoitukset:

  • Jyrki Hallikainen ilmoitti 6.3.2009, että hänen omistuksensa yhtiöstä on ylittänyt 5 %:n liputusrajan, ja on 9,12 % yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • Jyrki Hallikainen ilmoitti 27.3.2009, että hänen omistuksensa yhtiöstä on noussut yli 10 %:n liputusrajan 10,24 %:iin yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • Pekka Sivonen ilmoitti 9.11.2009, että hänen omistuksensa yhtiöstä on laskenut alle 15 %:n liputusrajan 14,37 %:iin yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • Ingman Group Oy Ab ilmoitti 9.11.2009, että sen ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen yhteenlaskettu omistus yhtiöstä on noussut yli 10 %:n liputusrajan 10,48 %:iin yhtiön osakkeista ja äänistä.

Riskit ja epävarmuustekijät

  

Digian liiketoiminnan lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla. Toisaalta taittumisen merkkejä osoittava reaalitalouden taantuma saattaa edelleenkin vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Suoritetun Mobile Solutions –segmenttiin liittyvän liikearvon alaskirjauksen johdosta yhtiön täytyy myös jatkossa kiinnittää erityistä huomiota kyseisen segmentin liiketoiminnan kehittymiseen.

Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Tulevaisuuden näkymät

  

Yhtiön päätavoite vuodelle 2010 on panostaa vahvasti kasvun edellytysten luomiseen samalla ylläpitäen vahvaa positiivista kassavirtaa ja operatiivisen toiminnan hyvää kannattavuutta.

Yhtiö jatkaa liiketoimintansa maltillista kansainvälistämistä etsien määrätietoisesti mahdollisuuksia yhtiön monistettavan tuoteliiketoiminnan kasvattamiselle ja kehittämiselle. Yhtiö jatkaa toimintojensa kasvattamista suotuisan kustannustason maissa, erityisesti Kiinassa.

Yhtiö arvioi talouden yleisen epävarmuuden olevan hiljalleen hälvenemässä ja IT-markkinan kasvavan maltillisesti vuoteen 2009 verrattuna. Oman liikevaihtonsa yhtiö uskoo kasvavan vähintään yleistä markkinatasoa vastaavasti ja toiminnan operatiivisen kannattavuuden pysyvän edelleen hyvänä.

Pitkällä aikavälillä Digia keskittyy ensisijaisesti orgaanisen kasvun voimistamiseen ja hyvän kassavirran ylläpitämiseen. Yhtiö jatkaa myyntinsä kehittämistä ja panostaa toimintansa edelleen tehostamiseen.

Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat

  

Osinkoehdotus

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2009 päivätyn taseen mukaan 41 553 350,95 euroa, josta tilikauden voittoa    3 927 765,97 euroa. Hallitus ehdottaa 3.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.3.2010.