Konsernin liitetiedot

1. Segmentti-informaatio 2. Hankitut liiketoiminnot 3. Pitkäaikaishankkeet 4. Kertaluonteiset kulut
5. Tilintarkastajien palkkkiot 6. Liiketoiminnan muut tuotot 7. Liiketoiminnan muut kulut 8. Tuotekehityskustannukset
9. Poistot ja arvonalentumiset 10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 11. Rahoitustuotot ja -kulut 12. Tuloverot
13. Osakekohtainen tulos 14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15. Aineettomat hyödykkeet 16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat 17. Myyntisaamiset ja muut saamiset 18. Rahavarat 19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
20. Osakeperusteiset maksut 21. Varaukset 22. Korolliset velat 23. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
24. Korottomat velat 25. Muut vuokrasopimukset 26. Vastuusitoumukset 27. Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet
28. Lähipiiritapahtumat 29. Rahoitusriskien hallinta 30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


1. Segmentti-informaatio


Digian liiketoimintasegmenttejä ovat Enterprise Solutions- ja Mobile Solutions -liiketoiminta-alueet.

Liikevaihto 

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

70 841

69 796

Mobile Solutions

49 494

53 408

Konserni yhteensä

 120 335

123 203

Enterprise Solutions -segmentin osalta ei yhden yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ylittänyt tilikaudella 10 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin merkittävin asiakas on Nokia, jonka osuus konsernin liikevaihdosta ylittää tilikaudella 10 prosenttia.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä

€ 000

2009

2008

Enteprise Solutions

12 301

8 821

Mobile Solutions

 4 634

4 617

Konserni yhteensä

16 936

13 437


Digia-konsernin kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti kertaluonteiset erät, jotka käsittävät 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen ja toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 0,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen. Liikearvon alaskirjaus kohdistuu kokonaisuudessaan Mobile Solutions -segmentille. Toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksesta 0,8 miljoonaa euroa kohdistuu Mobile Solutions -segmentille ja 0,1 miljoonaa euroa Enterprise Solutions -segmentille. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä kuvaa yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta. 

Liikevoitto, EBIT 

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

12 211

8 821

Mobile Solutions

-20 007

4 617

Konserni yhteensä

-7 796

13 437

Varat

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

61 240

64 777

Mobile Solutions

 39 205

67 349

Kohdistamaton

12 308

21 266

Konserni yhteensä

112 753

153 391


Enterprise Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Sweden Ab:n (aikaisemmin Capital C Ab) ja Samstock Oy:n sekä Sentera Oyj:n hankinnasta syntynyt liikearvo sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Mobile Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankinnasta syntyneet liikearvot sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Mobile Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Liikearvoja on käsitelty tarkemmin liitetiedoissa kohdassa 15.

Merkittävin erä kohdistamattomista varoista muodostuu sijoituksista sekä rahavaroista, joita käsitellään konsernitason näkökulmasta. 

Velat

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

11 139

10 975

Mobile Solutions

10 329

10 223

Kohdistamaton

33 101

60 111

Konserni yhteensä

54 570

81 309

Merkittävin erä kohdistamattomista veloista muodostuu pitkäaikaisesta lainasta rahoituslaitoksilta.

Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

1 945

2 183

Mobile Solutions

26 106

2 580

Konserni yhteensä

28 051

4 763

Investoinnit 

€ 000

2009

2008

Enterprise Solutions

 670

1 216

Mobile Solutions

672

1 296

Konserni yhteensä

1 342

2 512

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen

€ 000

2009

2008

Suomi

110 624

108 958

Muut maat

9 711

14 245

Yhteensä

120 335

123 203

 

2. Hankitut liiketoiminnot
 

Hankitut liiketoiminnot 2009

Tilikauden 2009 aikana ei hankittu liiketoimintoja.

Hankitut liiketoiminnot 2008

Sunrise Resources Oy:n hankinta

Konserni hankki 14.1.2008 Sunrise Resources Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 3,6 miljoonaa euroa ja se toteutettiin käteiskauppana, joka rahoitettiin konsernin käteisvaroilla. Peruskauppahinnan lisäksi myyjät olivat oikeutettuja lisäkauppahintaan, jonka lopulliseksi määräksi muodostui 0,4 miljoonaa euroa ja joka maksettiin Digian osakkeina. Lisäkauppahinta maksettiin huhtikuussa 2009.

Yritysosto on osa Digian kansainvälistymisstrategiaa ja se vahvistaa yhtiön palveluita near-shore-kehityspalveluilla sekä mahdollistaa paikallisen palvelutarjonnan Venäjän markkinoilla toimiville Digian asiakkaille. Hankinnan yhteydessä syntyi 2,4 miljoonan euron liikearvo ja lisäksi 0,6 miljoonaa euroa kauppahinnasta on kohdistettu hankituille asiakkuuksille.

€ 000

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  82

  82

Aineettomat hyödykkeet

636

  4

Saamiset

479

  479

Rahavarat

865

  865

Varat yhteensä

  2 062

  1 430

 

 

 

Verovelka

  191

  27

Muut velat

  277

  277

Velat yhteensä

468

  304

 

 

 

Nettovarat

  1 594

1 126 

 

 

 

Hankintameno

  4 044

 

Nettovarat

-1 594

 

Liikearvo

2 450

 

 

 

 

Kauppahinta yhteensä

-4 044

 

Hankitun tytäryrityksen rahavarat

  865

 

Rahavirtavaikutus

  -3 179

 

 

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin liiketoimintaan

Tilikaudella ei ole hankittu liiketoimintoja.

 

3. Pitkäaikaishankkeet

 

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin liikevaihtoon yhteensä 15,9 miljoonaa euroa vuonna 2009 (13,0 miljoonaa euroa vuonna 2008). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 10,6 miljoonaa euroa 31.12.2009 (11,8 miljoonaa euroa 31.12.2008). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 0,7 miljoonaa euroa 31.12.2009 (0,5 miljoonaa euroa 31.12.2008). 

 

4. Kertaluonteiset kulut

  

Tilikauden 2009 kertaluonteiset kulut 24,7 miljoonaa euroa liittyivät 23,8 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen johdosta tehtyyn alaskirjaukseen sekä 0,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvaraukseen. Tilikaudella 2008 ei ollut kertaluonteisia kuluja. 

 

5. Tilintarkastajien palkkiot


€ 000

2009

2008

Tilintarkastus

97

91

Muut lakisääteiset toimeksiannot

1

0

Veroneuvonta

7

6

Muut palvelut

19

31

Yhteensä

123

128

 

 

6. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000

2009

2008

Avustukset

191

23

Muut tuotot

  28

37

Yhteensä

  220

60

 

 

7. Liiketoiminnan muut kulut


Seuraavassa taulukossa on esitetty merkittävimmät liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät erät:

€ 000

2009

2008

Toimitilakulut

5 996

5 798

IT-kulut

  4 359

4 409

Ulkopuoliset palvelut

  808

829

Yhteensä

  11 163

11 036

 

 

8. Tuotekehityskustannukset


€ 000

2009

2008

Tuotekehityskustannukset

  2 623

1 989

Yhteensä

  2 623

1 989

 

 

9. Poistot ja arvonalentumiset


€ 000

2009

2008

Poistot hyödykeryhmittäin

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

  Aktivoidut kehittämismenot

  84

155 

  Aineettomat hyödykkeet

  2 477

2 783

Yhteensä

  2 561

2 938

 

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

 

  Rakennukset

  7

7

  Koneet ja kalusto

  1 647

1 817

Yhteensä

  1 654

1 824

 

 

 

Arvonalentumiset

 

 

  Liikearvojen arvonalentumiset

  23 837

-

Yhteensä

  23 837

-

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

  28 051

4 76310. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  

€ 000

2009

2008

Palkat

  59 907

58 606

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

  10 242

10 242

Osakeperusteiset maksut

  659

105

Muut henkilösivukulut

  2 827

3 306

Yhteensä

  73 636

72 259

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

 

2009

2008

Enterprise Solutions

  711

649

Mobile Solutions

  627

612

Konsernijohto ja -hallinto

  49

53

Yhteensä

  1 387

1 314

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat. 


11. Rahoitustuotot ja -kulut
 

Rahoitustuotot

€ 000

2009

2008

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

  -

155

Korkotuotot rahavaroista

  98

444

Korkotuotot myyntisaamisista

  4

13

Osinkotuotot muista sijoituksista

  10

30

Valuuttakurssivoitot

  5

214

Muut rahoitustuotot

  2

11

Yhteensä

  119

867

Rahoituskulut

€ 000

2009

2008

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

1 755

3 585

Korkokulut ostoveloista

2

4

Korkokulut rahoitusleasingveloista

4

12

Lainojen hoitokulut

394

-

Valuuttakurssitappiot

73

55

Muut rahoituskulut

214

243

Yhteensä

2 442

3 899

 

 

12. Tuloverot 

€ 000

2009

2008

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

3 507

3 194

Edellisten tilikausien verot

-40

-

Laskennalliset verot

77

-197

Yhteensä

3 545

2 997

 

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (26 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2009

2008

Tulos ennen veroja

  -10 119

10 406

 

 

 

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

  -2 630

2 706

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

  -2

7

Verovapaat tulot

  -35

-108

Vähennyskelvottomat kulut

  6 253

481

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

  103

67

Muut erät

  -104

206

Verot aikaisemmilta tilikausilta

  -40

-362

Yhteensä

  3 545

2 997

 

 

 

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

  3 545

2 997

     

 

13. Osakekohtainen tulos

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennettään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon osakeoptioiden laimentava vaikutus. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 

2009

2008

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

-13 664

7 409

 

  

 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 439 833

20 381 026

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

  -

-

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

  20 439 833

20 381 026

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

  -0,67

0,36

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

  -0,67

0,36

     

 

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

2009 Yhteensä

2008 Yhteensä

Hankintameno 1.1.

17

162

11 456

84

11 719

9 705

Lisäykset

-

-

1 148

-

1 148

1 987

Tytäryrityksen hankinta

-

-

-

-

-

50

Vähennykset

-

-

-3

-

-3

-23

Hankintameno 31.12.

17

162

12 602

84

12 865

11 719

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-

-51

-8 460

-83

-8 594

-6 770

Poistot

-

-7

-1 647

-

-1 654

-1 824

Arvonalentumiset

-

-

-

-

-

-

Vähennykset

-

-

-

-

-

-

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-

-58

-10 107

-83

-10 248

-8 594

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17

111

2 996

1

3 125

2 935

Kirjanpitoarvo 31.12.

17

104

2 495

1

2 617

3 125

             
 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

2009
€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

-

-

  5 676

-

  5 676

Kertyneet poistot

-

-

  -4 455

-

  -4 455

Kirjanpitoarvo

-

-

  1 221

-

  1 221

           
 

2008
€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

-

-

5 025

-

5 025

Kertyneet poistot

-

-

-3 524

-

-3 524

Kirjanpitoarvo

-

-

1 501

-

1 501

           

 

15. Aineettomat hyödykkeet 

€ 000

Liikearvo

Kehittämis-

menot

Muut aineettomat hyödykkeet

2009

Yhteensä

2008

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

89 649

2 487

23 353

115 488

111 615

Aktivoidut kehittämismenot

-

-

-

-

0

Lisäykset

-

-

197

197

525

Vähennykset

-

-

-

-

-2

Tytäryrityksen hankinta

-267

-

-

-267

3 351

Hankintameno 31.12.

89 382

2 487

23 550

115 418

115 488

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

0

-2 404

-10 040

-12 444

-9 506

Poistot

-

-84

-2 477

-2 560

-2 938

Arvonalentumiset

-23 837

-

-

-23 837

-

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-23 837

-2 487

-12 517

-38 841

-12 444

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

89 649

84

13 313

103 044

102 108

Kirjanpitoarvo 31.12.

65 545

0

11 033

76 578

103 044

           

Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille tilinpäätöshetkellä oli seuraavanlainen:

€ 000

Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet

Kohdistamaton liikearvo

Muut erät

Testattava arvo yhteensä

Enterprise Solutions

4 230

43 244

4 129

51 602

Mobile Solutions

6 108

22 301

4 132

32 541

Yhteensä

10 338

65 545

8 261

84 143

Enterprise Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Sentera Oyj:n sekä Digia Sweden Ab:n ja Samstock Oy:n hankintaan. Mobile Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Digia Oy:n ja SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankintaan. Kohdistetut liikearvot on esitetty aineettomien oikeuksien ryhmässä Muut aineettomat hyödykkeet ja niiden poistoaika on 5–10 vuotta.

Muut erät käsittävät segmenttien arvioidun käyttöpääoman määrän ja käyttöomaisuuden.

Arvonalentumistestaus

Konserni on määritellyt operatiiviset segmentit rahavirtoja tuottaviksi yksiköiksi. Liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla segmentin käyttöarvoa kirjanpitoarvoon. Käyttöarvot perustuvat omaisuuserän jatkuvalle käytölle ja segmentin johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin liiketoiminta-alueen tulevasta kehityksestä.

Yhtiö on tilikaudella 2009 tehnyt 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen yhtiön Mobile Solutions -segmentin liikearvoista. Alaskirjaus perustuu yhtiön arvioon Mobile Solutions -segmentin lisääntyneistä riskeistä pitkällä aikavälillä, jolla arviointi tulee soveltuvan lainsäädännön mukaan suorittaa. Riskien lisääntyminen johtuu sopimustuotekehityksessä jatkuvasti kiristyvän kilpailun synnyttämästä hintapaineesta sekä etenkin matalan jalostusasteen tekemisen ja myös asiakkaiden päätöksenteon siirtymisestä suotuisan kustannustason maihin. Yhtiö myös arvioi, ettei Mobile Solutions -segmentin nykyinen kohdemarkkina kokonaisuutena ottaen mainittavasti kasva nykytasosta. Yhtiö tulee omassa Mobile Solutions -liiketoiminnassa keskittymään teknologioihin ja palveluihin, joissa yhtiö pystyy kaikesta huolimatta säilyttämään vähintään kohtuullisen kannattavuuden myös tulevaisuudessa.

Nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle Mobile Solutions -segmentin osalta käyttäen seuraavia oletuksia: liikevaihdon vuosittainen kasvu nolla prosenttia, liikevoitto vuonna 2010 yhdeksän prosenttia ja sen jälkeen kahdeksan prosenttia sekä diskonttokorko 14,7 prosenttia. Enterprise Solutions -segmentin nykyarvojen määrittelyn oletuksia ennustejaksolle ei ole muutettu aiemmasta ja ne ovat seuraavat: liikevaihdon vuosittainen kasvu kolme prosenttia, liikevoitto kymmenen prosenttia sekä diskonttokorko 11,2 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä segmenttien käyttöarvoja laskettaessa. Enterprise Solutions -segmentin liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja kuuden prosentin kannattavuutta. Mobile Solutions -segmentin liikearvon määrä edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan säilyvän nykyisellä tasolla ja kahdeksan prosentin kannattavuutta.

Tilinpäätöshetkellä Enterprise Solutions -segmentin käyttöarvo on 63,5 miljoonaa euroa segmentin kirjanpitoarvoa suurempi ja Mobile Solutions -segmentin käyttöarvo on segmentin kirjanpitoarvon suuruinen.16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana: 

€ 000 

1.1.2009

Kirjattu tuloslas-kelmaan

Kirjattu omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut/ myydyt tytäryritykset

31.12.2009

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

112

-36

-

-

-

76

Vahvistetut tappiot

1 183

-356

-

-

-

827

Liiketoimintasiirtojen sisäinen kate

308

-308

-

-

-

0

Muut erät

150

159

-

-

-

309

Yhteensä

1 753

-542

-

-

-

1 212

 

 

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi

21

-21

-

-

-

0

Yhdistelytoimenpiteistä

3 027

-589

-

-

-

2 438

Muut erät

90

145

-

-

-

234

Yhteensä

3 138

-465

-

-

-

2 672

 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2008 aikana:

€ 000

1.1.2008

Kirjattu

     tuloslas-kelmaan

Kirjattu omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut/

myydyt

 tytäryritykset

31.12.2008

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

0

112

 -

 -

-

112

Vahvistetut tappiot

1 589

-406

 -

-

-

1 183

Arvonalennukset aineettomista hyödykkeistä

65

-65

 -

 -

-

0

Liiketoimintasiirtojen sisäinen kate

562

-254

 -

 -

-

308

Muut erät

96

55

-

-

-

150

Yhteensä

2 312

-558

-

-

-

1 753

 

 

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi

63

-42

-

-

-

21

Yhdistelytoimenpiteistä

3 308

-428

-

-

147

3 027

Muut erät

71

19

-

-

-

90

Yhteensä

3 442

-451

-

 -

147

3 138

  


17. Myyntisaamiset ja muut saamiset 

€ 000

2009

2008

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 

  Myyntisaamiset

  16 782

20 980

  Vuokratakuutalletukset

  543

595

  Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

  1 143

2 826

  Siirtosaamiset

  1 360

1 556

  Muut saamiset

  1 220

-

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

  21 048

25 957

 

€ 000

2009

2008

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

  15 943

13 849

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

  660

5 722

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

  125

907

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

  54

502

Yhteensä

  16 782

20 980

Tilikauden 2009 tilinpäätöksessä luottotappiovarausten määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä luottotappiovarauksen määrä oli yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.


18. Rahavarat

 

€ 000

2009

2008

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

 

Korkorahasto-osuudet

293

273

Pankkitilit

10 176

18 606

Yhteensä

10 469

18 879

 

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

 

€ 000

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma

1.1.2008

20 853 645

2 085

Osakepääoman korotus

-

-

Osakeoptioiden käyttö

-

-

31.12.2008

20 853 645

2 085

     
 

€ 000

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma

1.1.2009

  20 853 645

  2 085

Osakepääoman korotus

  -

  -

Osakeoptioiden käyttö

  -

  -

31.12.2009

  20 853 645

  2 085

     

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2008). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,1 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2008). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 265 954 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 1,3 prosenttia osakkeiden lukumäärästä.

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto muodostuu hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitilinpäätöksessä. Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.


20. Osakeperusteiset maksut


Konsernilla on ollut optiojärjestelyjä 15.9.1999 lähtien sekä osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää 31.5.2007 lähtien. Vuoden 2003 jälkeen myönnetyt optiot on kirjattu tilikaudesta 2005 alkaen tilinpäätöksiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli niitä ei ole lunastettu optio-ohjelmassa erikseen määritellyn ajan kuluessa. Optiot menetetään myös henkilön lähtiessä yrityksen palveluksesta ennen oikeuden syntymistä.

Digian hallitus päätti 30.9.2009 tarjota avainhenkilöille optio-oikeuksien vaihtoa siten, että yksi Digian osake ja osakkeen arvoa vastaava käteisosuus annetaan kutakin kahtakymmentä (20) A-optio-oikeutta, kutakin neljää (4) B-optio-oikeutta ja kutakin kahta ja kahta kolmannesta (2 2/3) C-optio-oikeutta vastaan. Vaihtotarjouksen kohteena olivat yhtiön palveluksessa olevat 2005 optio-oikeuksien haltijat. Vaihtotarjous hyväksyttiin täysimääräisenä eli yhteensä 276 000 avainhenkilöiden hallussa olevaa 2005 optio-oikeutta vastaan maksettiin yhteensä 51 900 Digian osaketta sekä siirrettyjen osakkeiden arvoa vastaava määrä käteistä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Vaihto toteutettiin olemassa olevilla Digian osakkeilla.

Tilikauden päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman A-optio-oikeudet ovat rauenneet. Ohjelman B-optio-oikeuksia oli ulkopuolisten hallussa 22 000 kpl, loput ovat palautuneet yhtiölle. Ohjelman kaikki C-optio-oikeudet ovat palautuneet yhtiölle. Yhtiölle palautuneita optio-oikeuksia ei tulla käyttämään osakemerkintään. Ulkona olevien optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2009 enimmillään 0,1 %.

Tilikauden aikana konsernilla on ollut seuraavat optio-ohjelmat:

Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900 000 kappaletta, joista 300 000 merkitään tunnuksella 2005A, 300 000 tunnuksella 2005B ja 300 000 tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900 000 kappaletta Digia Oyj:n osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005B on 3,75 euroa (osinko-oikaistu) ja optio-oikeudella 2005C 3,78 euroa. Tunnuksen 2005A optio-oikeudet raukesivat 30.11.2009. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007–30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008–30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009–30.11.2011. Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 900 000 uudella osakkeella. Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2009 optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita yhteensä 578 000 kappaletta.

 

  Optio-oikeudet 2005

2009

 2005A

 2005B

 2005C

Optioita enintään, kpl

300 000

300 000

300 000

Merkittäviä osakkeita per optio, kpl

1

1

1

Alkuperäinen merkintähinta *

4,33 €

3,98 €

3,93 €

Osinko-oikaisu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Merkintähinta 31.12.2005

4,33 €

-

-

Merkintähinta 31.12.2006

4,28 €

3,98 €

-

Merkintähinta 31.12.2007

4,20 €

3,90 €

3,93 €

Merkintähinta 31.12.2008

4,10 €

3,80 €

3,83 €

Merkintähinta 31.12.2009

rauennut

3,75 €

3,78 €

Vapautuminen, pvm

1.11.2007

1.11.2008

1.11.2009

Raukeaminen, pvm

30.11.2009

30.11.2010

30.11.2011

Juoksuaika, vuotta

rauennut

0,9

1,9

Henkilöitä tilikauden päättyessä

rauennut

2

ei enää sitova

 

 

 

 

Määrät 1.1.2009

 

 

 

Optioita jaettu

326 000

148 000

60 000

Optioita palautunut

106 000

55 000

0

Optioita ulkona

220 000

93 000

60 000

Optioita varastossa

80 000

207 000

240 000

 

 

 

 

Tilikauden muutokset

 

 

 

Optioita jaettu

0

0

0

Optioita palautunut

123 000

71 000

60 000

 

 

 

 

Määrät 31.12.2009

 

 

 

Optioita jaettu

326 000

148 000

60 000

Optioita palautunut

229 000

126 000

60 000

Optioita ulkona

0

22 000

0

Optioita varastossa

0

278 000

300 000


* Tilikauden päättyessä voimassa olevien optio-oikeuksien merkintähinnat ovat määräytyneet seuraavasti:

2005A Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2005 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä.
2005B Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä.
2005C Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä.

Merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Seuraavassa taulussa on esitetty 31.12.2009 yhteenveto optioiden määrästä sekä merkintähinnoista.

2009


Optioita yhteensä (kpl)


Merkintähinnat (painotettu)

Määrät 1.1.2009

 

 

Optioita jaettu

534 000

3,99 €

Optioita palautunut

139 000

4,03 €

Optioilla merkitty osakkeita

0

-

Optioita ulkona

395 000

3,97 €

Optioita varastossa

505 000

3,86 €

 

 

 

Tilikauden muutokset

 

 

Optioita jaettu

0

-

Optioita palautunut

276 000

3,89 €

Optioilla merkitty osakkeita

0

-

Optioita rauennut

300 000

4,05 €

 

 

 

Määrät 31.12.2009

 

 

Optioita jaettu

534 000

3,94 €

Optioita palautunut

415 000

3,92 €

Optioilla merkitty osakkeita

0

-

Optioita ulkona

22 000

-

Optioita varastossa

578 000

3,77 €

 

Käyvän arvon määrittäminen

Optioiden käypä arvo on määritetty Black-Scholes-optiohinnoittelumallilla. Optioille määritellään niiden myöntämishetkelle käypä arvo, joka kirjataan henkilöstökuluihin optioiden sitouttamisajalle. Myöntämishetki on hallituksen päätöspäivä. Tilikaudella 2009 optioiden vaikutus yhtiön tulokseen oli 12 509 euroa (2008 45 563 euroa). Lisäksi tilikaudella kirjattiin käyvän arvon lisäys 85 587 euroa, joka aiheutui optio-ohjelman puitteissa toteutetusta optioiden vaihdosta osakkeisiin. Vaihdossa toteutetusta käteisosuudesta aiheutui kulua lisäksi 250 282 euroa.

Optio-ohjelmassa 2005 toteutettu muutos arvostettiin käyttäen seuraavia oletuksia:

Black-Scholes-mallin keskeisimmät oletukset

Optio-ohjelman muutos 2009

Tilikaudella 2008 myönnetyt optiot

Jaetut optiot, kpl

0

120 000

Vaihdossa annetut osakkeet, kpl

51 900

-

Osakkeen keskikurssi, €

3,20

3,03

Merkintähinta, €

3,89

3,90

Korko, %

0,9 %

4,1 %

Juoksuaika, vuotta

0,9

3,3

Volatiliteetti, % * 

44,0 %

21,0 %

Palautuvat optiot, %

0 %

0 %

Käteisenä maksettavan palkkion käypä arvo per osake palkkion maksuhetkellä, €

3,23

-

B&S arvo per optio, €

0,29

0,32

Käypä arvo yhteensä, €

335 869

38 611

Tilikauden 2009 kulu, omana pääomana käsitelty, €

85 587

12 509

 

* Volatiliteetti on arvioitu osakkeen historiallisesta kurssivaihtelusta käyttäen kuukausittaisia havaintoja option juoksuaikaa vastaavalta ajalta.

Vuoden 2008 vertailutiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailutiedot 31.12.2008 tilanteesta:


Optio-ohjelma

2008 
2003D

2005A

2005B

2005C

Yhteensä

Merkintähinta

Määrät 1.1.2008

           

Optioita jaettu

158 763

326 000

88 000

0

572 763

4,15 €

Optioita palautunut

28 845

106 000

22 000

0

156 845

4,16 €

Optioilla merkitty osakkeita

0

0

0

0

0

-

Optioita ulkona

129 918

220 000

66 000

0

415 918

4,15 €

Optioita varastossa

20 082

80 000

234 000

300 000

634 082

3,96 €

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden muutokset

 

 

 

 

 

 

Optioita jaettu

0

0

60 000

60 000

0

-

Optioita palautunut

0

0

33 000

0

33 000

3,80 €

Optioilla merkitty osakkeita

0

0

0

0

0

-

Merkintäjakson vaihdolla painotettu keskikurssi, € *

3,11

2,96

1,93

-

-

-

Optioita rauennut

150 000

0

0

0

150 000

4,09 €

 

 

 

 

 

 

 

Määrät 31.12.2008

 

 

 

 

 

 

Optioita jaettu

rauennut

326 000

148 000

60 000

534 000

3,99 €

Optioita palautunut

 

106 000

55 000

0

161 000

4,00 €

Optioilla merkitty osakkeita

 

0

0

0

0

-

Optioita ulkona

 

220 000

93 000

60 000

373 000

3,98 €

Optioita varastossa

 

80 000

207 000

240 000

527 000

3,86 €


 

* Digian osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi tammi-lokakuussa 2008 (2003D) ja tammi-joulukuussa 2008 (2005A ja 2005B).

Osakepalkkiot

Optio-ohjelmien lisäksi yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmien ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digian hallitus päätti 30.9.2009 yhtiön johdolle ja avainhenkilöille suunnatuista osakepalkkiojärjestelmistä seuraavaa:

Muutoksesta toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän 2008 ehtoihin siten, että lokakuussa 2009 toteutettiin 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Palkkiolla korvattiin kokonaisuudessaan osakepalkkiojärjestelmä 2008.

Toimitusjohtajan uusi osakepalkkiojärjestelmä kattaa ansaintajaksot 2009 ja 2010. Yhteensä enintään 160 000 osakkeen arvoa vastaava määrä maksetaan järjestelmän puitteissa osakekohtaiseen tulokseen perustuen. Palkkio maksetaan käteisenä ja osakkeina puoliksi kumpanakin ja vapautetaan toimitusjohtajan käyttöön vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Avainhenkilöille suunnatussa järjestelmässä maksetaan palkkiona yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava määrä käteisenä (50 %) ja osakkeina (50 %). Ansaintajaksoja ovat 2009, 2010, 2011 ja 2012. Palkkio maksetaan ilman luovutusrajoituksia tasaerin vuosittain tammikuussa 30.1.2010 alkaen hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuen, edellyttäen että avainhenkilön työsuhde on voimassa palkkion maksupäivänä.

Järjestelmien perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon.

 

31.12.2009

 

TJ osakepalkkio 2009

TJ osakepalkkiojärjestelmä 2009–2010

 Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2009–2012

 

 

 

 

Myöntämispäivä

30.9.2009

30.9.2009

30.9.2009

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa

Osakkeita ja rahaa

Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Avainhenkilöt

Osakepalkkioita enintään kpl *

100 000

160 000

200 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

30.9.2009

1.10.2009

1.10.2009

Ansaintajakso päättyy, pvm

23.10.2009

30.3.2010/30.3.2011

30.1.2010/30.1.2011/ 30.1.2012/30.1.2013

Oikeuden syntymäehdot

-

Osakekohtainen tulos, työssäolovelvoite

Tuloskriteeri, työssäolovelvoite

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

-

1,5

3,3

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

0

1,2

3,1

Henkilöitä (31.12.2009)

rauennut

1

31

* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2009 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.

 

 

Tilikauden 2009 tapahtumat

TJ osakepalkkio 2009

TJ osakepalkkiojärjestelmä 2009–2010

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2009–2012

Yhteensä

Bruttomäärät 1.1.2009 *

 

 

 

 

  Kauden alussa ulkona olleet

210 000

0

0

210 000

 

 

 

 

 

Tilikauden muutokset

 

 

 

 

  Kaudella myönnetyt

0

160 000

182 000

342 000

  Kaudella menetetyt

110 000

0

0

110 000

  Kaudella toteutetut

100 000

0

0

100 000

  Kaudella rauenneet

210 000

0

0

210 000

 

 

 

 

 

Bruttomäärät 31.12.2009 *

 

 

 

 

  Kauden lopussa ulkona olevat

0

160 000

182 000

342 000

  Kauden lopussa 
  toteutettavissa olevat

0

160 000

 182 000

342 000

* Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

 

Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2009 tulokseen 

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan

 

TJ osakepalkkio 2008

 

TJ osakepalkkio 2009

TJ osakepalkkiojärjestelmä 2009–2010

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2009–2012

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, €

 

58 256 €

 

306 294 €

 

 98 966 €

 

112 574 €

 

Vuoden 2008 vertailutiedot

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan

TJ osakepalkkio 2008

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, €

59 399 €

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, oma pääoma €

36 478 €

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2008, €

22 921 €

 

21. Varaukset

 

Varausten muutokset vuoden 2009 aikana:

2009, € 000

Uudelleen järjestelyvaraus

Tappiolliset sopimukset

Yhteensä

1.1.2009

  0

432

  432

Varausten lisäykset

  895

  157

  1 052

Käytetyt varaukset

  -

  -432

  -432

Käyttämättömien varausten peruutukset

  -

  -

  -

31.12.2009

  895

  157

  1 052

 

Varausten muutokset vuoden 2008 aikana: 

2008, € 000

Uudelleen järjestelyvaraus

Tappiolliset sopimukset

Yhteensä

1.1.2008

0

0

0

Varausten lisäykset

-

432

432

Käytetyt varaukset

-

-

-

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2008

0

432

432

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraus liittyy yritysostojen yhteydessä tehtyihin yhtiöiden uudelleen strukturointiin ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyyn.

Vuoden 2009 aikana toimintaedellytyksiä parantaakseen käynnistettiin toimenpiteet toimipisteverkoston tiivistämiseksi paremmin markkinoiden tarpeita vastaaviksi ja asiakasvaatimusten mukaisten riittävän suurien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi. Toimenpiteet käsittivät yhtiön Kuopion, Turun, Lahden ja Vaasan toimipisteiden lakkauttamisen sekä työvoiman vähentämisen Porin toimipisteessä tietyillä osaamisalueilla. Edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi yhtiö on tehnyt tilinpäätökseen toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen, jonka suuruus on 0,9 miljoonaa euroa.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 oli yhteensä viisi kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella. 

22. Korolliset velat 

€ 000

2009
Käyvät arvot

2008
Käyvät arvot

2009
Tasearvot

2008
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

20 081

-

23 000

-

   Pääomalaina

79

146

89

170

   Rahoitusleasingvelat

478

679

513

765

  Yhteensä

20 639

825

23 601

935

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

5 797

51 132

6 000

55 000

   Pääomalaina

73

216

82

242

   Rahoitusleasingvelat

716

742

745

772

  Yhteensä

6 586

52 090

6 827

56 015

Yhteensä

27 225

52 915

30 429

56 950

         

Velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainojen pääomat tilinpäätöshetkeen käyttäen diskonttokorkoa 7,86 %, joka on määritelty toimialan yleinen riskitaso huomioiden.

Digia sopi 3.2.2009 uudesta kolmivuotisesta lainajärjestelystä, joka korvasi yhtiön vanhan lainakannan kokonaisuudessaan. Uuden lainajärjestelyn rahoittajina ovat Pohjola Pankki ja Nordea Pankki sekä Varma. Paketti sisälsi 42 miljoonan kolmivuotisen pankkirahoituksen lisäksi kahdeksan miljoonan euron TyEL-takaisinlainan. Lisäksi pakettiin sisältyi enintään viiden miljoonan luottolimiitti. Rahoituspaketin osana yhtiö sopi yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä sopimusehdoista. Rahoituspakettiin liittyviä kovenanttiehtoja on tilikaudella muutettu siten, että vuoden 2010 aikana voidaan tilikauden 2009 kirjanpidollisesta tuloksesta huolimatta jakaa osinkona enintään kolme miljoonaa euroa ja jatkossa enintään 30 % konsernin edellisen vuoden nettotuloksesta.

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 26,3 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 29 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne on sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen kovenantit ovat sidottu tiettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on tilikaudella 2009 3,4 % (5,8 % tilikaudella 2008). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n ja Digia Financial Software Oy:n osakkeet.

Pääomalaina on TEKESin tuotekehitykseen myöntämää lainaa. Laina on kiinteäkorkoinen ja sen korko on ollut 31.12.2009 saakka välillä 1,00 %–4,00 %. Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2009 oli 4,99 % (5,04 % tilikaudella 2008).

Korolliset velat erääntyvät seuraavasti: 

Vuosi, € 000

2009

2008

2009

 

56 014

2010

6 827

822

2011

6 447

57

2012

15 640

57

Myöhemmin

1 515

-

Yhteensä

30 429

56 950

 

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2009 ja vertailukaudella 2008. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut: 

31.12.2009, € 000 

Tasearvo

Rahavirta

alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

  29 000

  30 715

6 872

  6 675

  17 169

Pääomalainat

  170

  174

84

  45

  45

Rahoitusleasingvelat

  1 259

  1 311

  785

  410

  116

Yhteensä

  30 429

  32 200

  7 741

  7 130

  17 730

           

 

31.12.2008, € 000 

  Tasearvo

  Rahavirta

  alle 1 vuosi

  1–2 vuotta

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

55 000

57 658

57 658

 

 

Pääomalainat

412

434

247

60

127

Rahoitusleasingvelat

1 537

1 575

787

789

 

Yhteensä

56 950

59 667

58 692

849

127

           

 

23. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat 

€ 000

2009

2008

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

 

 

  Yhden vuoden kuluessa

785

809

  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

525

789

  Yli viiden vuoden kuluessa

-

-

 

 

 

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien nykyarvo

 

 

  Yhden vuoden kuluessa

705

756

  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

437

765

  Yli viiden vuoden kuluessa

-

-

 

 

 

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

51

77

 

 

 

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

1 311

1 537

     

Rahoitusleasingsopimukset käsittävät IT- sekä konttorikalustoa ja ovat 2–3 vuoden mittaisia.

 

24. Korottomat velat 

€ 000

2009

2008

Pitkäaikaiset

 

 

  Laskennalliset verovelat

2 672

3 138

Yhteensä

2 672

3 138

 

 

 

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

 

 

 Ostovelat

1 575

1 668

Yhteensä

1 575

1 668

 

 

 

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

 

 

 Saadut ennakkomaksut

1 400

460

 Siirtovelat

11 098

10 686

 Varaukset

1 052

432

 Verovelka

551

2 083

 Muut velat

5 793

5 892

Yhteensä

19 894

19 553

Korottomat velat yhteensä

24 141

24 359

     

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.

 

25. Muut vuokrasopimukset

 

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 

€ 000

2009

2008

Yhden vuoden kuluessa

5 053

4 317

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

2 477

2 134

Yli viiden vuoden kuluessa

-

-

Yhteensä

7 530

6 451

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 3–5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Huoltoleasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta. 

26. Vastuusitoumukset 

€ 000

2009

2008

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

   Annetut yrityskiinnitykset

0

3 067

   Muut

905

1 029

Yhteensä

905

4 096

Muut vastuusitoumukset liittyvät tehtyihin takuutalletuksiin ja pantattuihin korkorahasto-osuuksiin luottolimiitin vakuudeksi. Luottolimiittiä käytetään toimitilojen vuokravakuutena. Lisäksi erään sisältyy tehty talletusvakuus, joka on pantattu. 

27. Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet 

Konserniyritykset

Kotipaikka

Kotimaa

Omistusosuus

Osuus äänivallasta

Digia Oyj

Helsinki

Suomi

Emoyhtiö

 

Digia Estonia Oü *

Tallinna

Viro

100 %

100 %

Digia Financial Software Oy

Jyväskylä

Suomi

100 %

100 %

Digia Finland Oy

Helsinki

Suomi

100 %

100 %

Digia Hong Kong Ltd *

Hong Kong

Kiina

100 %

100 %

Digia Service Oy

Jyväskylä

Suomi

100 %

100 %

Digia Software (Chengdu) Co. Ltd

Chengdu

Kiina

100 %

100 %

Digia Sweden Ab

Tukholma

Ruotsi

100 %

100 %

OOO Digia RUS

Pietari

Venäjä

100 %

100 %

Sunrise Resources Oy

Helsinki

Suomi

100 %

100 %

Digia Partners Oy *

Helsinki

Suomi

100 %

100 %

Microext Oy *

Helsinki

Suomi

100 %

100 %

 

 * Yhtiöillä ei ole liiketoimintaa 

Muut osakkeet ja osuudet

 

 

€ 000

Keimola Golf Club Oy

 

 

7

Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli

 

 

62

Kytäjä Golf Oy

 

 

39

Vierumäki Golf Oy

 

 

17

Vierumäki Golf Club Oy

 

 

35

Vierumäen Loma-aika Oy

 

 

138

Vierumäen Kuntoharju Oy

 

 

270

Rikunniemen Huolto Oy

 

 

6

Tahko Golf Club Oy

 

 

39

Tahkovuorenpeikko Oy

 

 

11

Muut

 

 

3

Yhteensä

 

 

627

 

28. Lähipiiritapahtumat

 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti: 

€ 000

2009

2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

2 079

1 226

 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2009 seuraavasti:

 

 

 € 000

Sivonen Pekka

Hallituksen puheenjohtaja

209

Kyttälä Pertti

Hallituksen varapuheenjohtaja

45

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

33

Mehtälä Martti

Hallituksen jäsen

34

Mäkijärvi Heikki

Hallituksen jäsen

26

Pasanen Jari

Hallituksen jäsen

26

Varelius Juha

Toimitusjohtaja

846

Yhteensä

 

1 220

Tilikauden 2009 aikana yhtiön hallitus päätti luopua johdon optiojärjestelmistä, jotka korvattiin osakepalkkiojärjestelmillä. Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 8,4 tuhatta euroa (2008 ei tapahtumia). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 14,7 tuhatta euroa (19,7 tuhatta euroa 2008). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.

 

29. Rahoitusriskienhallinta

 

Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintoon. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävyydestä sekä korko- ja valuuttariskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Valuuttariski

Konserni ei liiketoiminnassaan merkittävästi altistu valuuttariskeille. Konsernin liiketoiminnassa keskeisimmät valuuttariskit liittyvät Ruotsin kruunuun, Venäjän ruplaan ja Kiinan yuaniin. Konsernilla on Ruotsin, Venäjän ja Kiinan tytäryhtiöiden osalta 3,4 miljoonan euron valuuttasijoitus, johon liittyy muuntoeroriskiä kun valuuttamääräiset sijoitukset muunnetaan euroiksi. Konserni ei ole suojannut näitä investointeja. Tilinpäätöksessä konsernin valuuttamääräiset myyntisaamiset koostuivat yhteensä noin 0,7 miljoonan euron Ruotsin kruunusaamisista. Valuuttamääräiset ostovelat olivat hyvin pienet. Valuuttariskit liittyen myyntisaamisiin ja ostovelkoihin hallitaan tarvittaessa valuuttatermiineillä. Tilikauden lopussa konsernilla ei ollut voimassa yhtään termiinisopimusta.

Korkoriski

Konsernin korkoriskin katsotaan liittyvän lähinnä pitkäaikaiseen pankkilainaan, jonka korko on ollut sidottu Euriborkorkoon. Markkinakorkojen muutoksilla on suora vaikutus konsernin tuleviin korkomaksuihin. Tilikaudella 2009 pitkäaikaisen pankkilainan korkoprosentti on vaihdellut välillä 2,3 %–4,6 %. (tilikaudella 2008 korkoprosentti oli 4,6 %–6,2 %). Mikäli pitkäaikaisen pankkilainan korko muuttuu +/- 1 %, sen tulosvaikutus korkokuluihin vuositasolla olisi 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat sen rahavirran korkoriskille, mutta niiden vaikutus kokonaisuudessaan ei ole merkittävä. Koron kehitystä seurataan konsernissa systemaattisesti ja sitä käsitellään eri elimissä. Mahdolliset korkosuojaukset tehdään tilanteeseen sopivimmilla suojausinstrumenteilla.

Luottoriski

Konsernin asiakkaat ovat pääasiassa tunnettuja ja maksukykyisiä koti- ja ulkomaisia yrityksiä, eikä konsernilla siten ole merkittäviä luottoriskejä. Konsernin politiikka määrittelee asiakkaiden, sijoitustransaktioiden ja vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset. Palveluja ja tuotteita myydään vain hyvän luottokelpoisuuden omaaville yrityksille. Sijoitustransaktioiden vastapuolet ovat hyvän luottokelpoisuuden omaavia yrityksiä. Kaupalliseen toimintaan liittyvät luottoriskit ovat ensisijaisesti operatiivisten yksiköiden vastuulla. Emoyhtiön talousosasto tarjoaa keskitetysti asiakasrahoitukseen liittyviä palveluja ja valvoo, että maksuehdoissa ja vaadittavissa vakuuksissa noudatetaan sovitun rahoituspolitiikan periaatteita. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä luottotappiovarauksen määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2008 konsernissa kirjattiin luottotappioita yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, joista 1,8 miljoonaa euroa liittyivät UIQ Technologies Ab:n konkurssiin. Myyntisaamisten ikäanalyysi tilikausilta 2009 ja 2008 on esitetty liitetiedossa 16.

Maksuvalmiusriski

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Rahoituksen saatavuutta ja joustavuutta pyritään takaamaan nostamattomalla luottolimiitillä sekä käyttämällä rahoitustoiminnassa useita pankkeja. Nostamattoman luottolimiitin määrä 31.12.2009 oli 5,0 miljoonaa euroa. Konserni ylläpitää välitöntä maksuvalmiuttaan kassanhallintaratkaisuiden, kuten konsernitilien ja pankkilimiittien avulla. Likvidit varat 31.12.2009 olivat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Sopimuksiin perustuva maturiteettianalyysi diskontatuista pääomista ja korkomaksuista tilinpäätöksessä 2009 ja 2008 on esitetty liitetiedossa 21.

Pääomarakenteen hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto. Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden 2009 lopussa 19 960 tuhatta euroa (31.12.2008 38 071 tuhatta euroa). Nettovelkaantumisastetta laskettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. Nettovelkoihin sisältyvät korolliset velat vähennettynä rahavaroilla. Korollisilla veloilla on pääosin rahoitettu konsernin yrityshankintoja ja nettovelkaantumisaste tilikauden 2009 lopussa oli 34 % (2008 53 %).

Velan osuus kokonaispääomasta 31.12.2009 ja 31.12.2008 oli seuraava:

€ 000

2009

2008

Korolliset velat

30 429

56 950

Rahavarat

10 469

18 879

Korolliset nettovelat

19 960

38 071

Oma pääoma yhteensä

58 184

72 083

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

34 %

53 %

 

 

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

€ 000

2009

2008

2007

2006

2005

 

 

 

 

 

 

Toiminnan laajuus

 

 

 

 

 

Liikevaihto, € 000

120 335

123 203

105 839

84 968

60 525

  - muutos edelliseen vuoteen, %

-2 %

16 %

25 %

40 %

131 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 342

2 512

1 979

1 876

2 288

  - % liikevaihdosta

1 %

2 %

2 %

2 %

4 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan *

-

-

-

256

1 464

  - % liikevaihdosta

0 %

0 %

0 %

0 %

2 %

Henkilöstön määrä 31.12.

1 471

1 337

1 155

1 087

793

Henkilöstö keskimäärin

1 387

1 314

1 116

981

731

 

 

 

 

 

 

Kannattavuus

 

 

 

 

 

Liikevoitto, € 000

-7 796

13 437

11 080

8 354

4 229

  - % liikevaihdosta

-6 %

11 %

10 %

10 %

7 %

Tilikauden voitto, € 000

-13 664

7 409

5 871

4 867

2 355

  - % liikevaihdosta

-11 %

6 %

6 %

6 %

4 %

Oman pääoman tuotto, %

-21 %

11 %

9 %

8 %

5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-7 %

11 %

9 %

9 %

6 %

 

 

 

 

 

 

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

30 429

56 950

56 413

56 664

26 055

Rahavarat, € 000

10 469

18 879

11 739

11 506

12 326

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

34 %

53 %

65 %

72 %

26 %

Omavaraisuusaste, %

52 %

47 %

47 %

44 %

56 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

20 232

15 473

6 157

5 756

5 691

Osingot (maksettu)

1 025

2 041

1 625

930

1 020

Tulos/osake, eur, laimentamaton

-0,67

0,36

0,29

0,25

0,14

Tulos/osake, eur, laimennettu

-0,67

0,36

0,29

0,25

0,14

Oma pääoma/osake

2,79

3,46

3,32

3,10

2,83

Osinko/osake **

0,14

0,05

0,10

0,08

0,05

Osinko/tulos **

-

14 %

35 %

32 %

35 %

Efektiivinen osinkotuotto **

4 %

3 %

3 %

2 %

1 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

-

5,17

10,39

13,70

33,07

Osakkeen alin kaupantekokurssi

1,39

1,73

2,93

3,00

3,43

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

3,88

3,35

4,26

4,97

4,93

Osakkeen keskikurssi

2,72

2,83

3,77

3,75

4,36

Osakekannan markkina-arvo

71 528

38 788

61 079

69 669

85 170

Osakevaihto, kpl

9 123 589

7 321 002

9 583 795

13 899 149

14 524 798

Osakevaihto, %

45 %

36 %

47 %

71 %

87 %

* Vuoden 2005 osalta Digia Oy:n hankinnan myötä on konsernin taseeseen kirjattu 0,9 miljoonaa euroa aktivoituja tuotekehitysmenoja.

** Digia Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osingonjaosta vuodelta 2009 siten, että maksimiosingon määrä olisi 0,14 euroa osaketta kohti ja että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 853 645 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa on 20 853 645 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 587 691 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 129 964 kappaletta omia osakkeita ja lisäksi yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Tilikauden lopussa näistä osakkeista on jakamatta ja Evli Pankki Oyj:n hallussa 135 990 osaketta.