Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2009

31.12.2008

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

       

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

15

65 544 601,41

89 648 931,01

Muut aineettomat hyödykkeet

15

11 032 708,45

13 396 315,85

Aineelliset hyödykkeet

14

2 616 735,36

3 125 615,77

Myytävissä olevat sijoitukset

27

627 964,34

627 964,34

Pitkäaikaiset saamiset

 

202 913,87

-

Laskennalliset verosaamiset

16

1 211 629,53

1 756 074,77

 

 

81 236 552,96

108 554 901,74

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

21 048 287,42

25 957 433,99

Rahavarat

18

10 468 665,55

18 878 846,32

 

 

31 516 952,97

44 836 280,31

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

112 753 505,93

153 391 182,05

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

19

2 085 364,50

2 085 364,50

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24

5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 447 817,82

34 938 181,34

Muuntoero

 

-125 971,54

-254 250,33

Kertyneet voittovarat

 

21 337 119,32

14 801 015,95

Tilikauden voitto

 

-13 663 905,66

7 408 973,98

 

 

58 183 731,48

72 082 592,48

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

58 183 731,48

72 082 592,48

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

2 672 317,82

3 137 752,31

Korolliset velat

22

23 601 334,38

935 247,99

 

 

26 273 652,20

4 073 000,30

       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

8 767 349,99

8 020 647,30

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat

 

551 269,24

2 082 505,16

Varaukset

21

1 051 808,00

431 506,80

Siirtovelat

24

11 098 259,86

10 686 179,47

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

6 827 435,16

56 014 750,54

 

 

28 296 122,25

77 235 589,27

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

54 569 774,45

81 308 589,57

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

112 753 505,93

153 391 182,05